עלינו

מהו איירסופט?

 

איירסופט הוא ענף ספורט אתגרי המבוסס על סימולציה של לחימה דו-צדדית, שנפוץ בעולם מזה 30 שנה. במשחקי איירסופט המשתתפים משתמשים במגוון רחב של ציוד הדמיית לחימה. כלי האיירסופט הם רפליקות מדוייקות של ציוד לחימה אמיתי (צורה, משקל ואופן תפעול הזהים לכלי האמיתי, החלפת מחסניות, ירי אוטומטי וכדו'...). כלי האיירסופט יורים כדורים העשויים מפלסטיק קשיח ומתוכננים כך שלא ייגרמו נזקים ממשיים בעת פגיעת הכדורים בגוף האדם.

יחידות צבא וכוחות בטחון במדינות רבות (וגם בישראל) משתמשים בציוד האיירסופט ועוסקים בפעילות טקטיקבול על בסיס קבוע למטרת אימונים.

מועדון איירסופט "מטווח פורטל"

 

מועדון איירסופט "מטווח פורטל" מאחד חובבי ירי חוויתי מכלי איירסופט ומכיל כ-25000 מתאמנים פעילים. מועדון איירסופט הינו ספק מורשה של ציוד ואביזרים לסימולציות קרב. אנחנו תומכים בקבוצות ותיקות וחדשות כאחת, וגם מספקים לכל קבוצה ציוד אימונים מתאים.

חברות במועדון

 

בשנת 2010 ספורט האיירסופט הוכר בארץ באופן רשמי על ידי הגורמים הממשלתיים. על פי הנהלים החדשים כל ספורטאי חייב להיות חבר במועדון מורשה בתחום האיירסופט. מועדון איירסופט ישראל הינו מועדון שעסוק בתחום האיירסופט בארץ, לייבא ולשווק את ציוד האיירסופט וציוד הנלווה ולקיים אירועים ומשחקים. חברות במועדון מעניקה לחבריו את הזכויות הבאות:

 • לרכוש ציוד איירסופט וציוד נלווה באופן חוקי.

 • להשתתף באירועי המועדון, כגון משחקים ואימונים פתוחים.

 • להחזיק ולשנע את ציוד האיירסופט בהתאם לתנאי התקנון.

בנוסף לזכויות הללו, חברות במועדון מעניקה גם תנאים ואפשרויות הבאים:

 • חבר המועדון הינו מבוטח בכל האירועים הרשמיים של המועדון בהתאם לתנאי התקנון.

 • חברי המועדון בלבד זכאים לרכוש את הציוד בחנויות המועדון או להזמינו מחנות האינטרנט.

 • לחברי המועדון ישנה הנחה קבועה בכל אירועי המועדון.

ניתן להצטרף למועדון "מטווח פורטל". לשם כך נדרש להגיע בתאום מראש למטווח בקניון יקנעם, למלא טפסים הרלוונטיים, לעבור הדרכה ואימון בליווי מדריך ולשלם דמי החבר השנתיים: עלות שנת החברות במועדון נכון להיום הינה 300. . החברות ניתנת ל 12 חודשים קלנדריים מלאים החל מתאריך ההצטרפות. כל שנה ניתן להעריך את החברות במועדון בשנה נוספת, תוך כדי תשלום דמי החברות השנתיים שוב (280₪).

חובה להגיע פיזית למועדון.

תשלום עבור כרטיס חברות במועדון "מטווח פורטל" כולל:

אימון אישי עם המדריך, אישור ספורטאי פעיל וכרטיס פלסטי, הכול ביחד 300₪.

תקנון

 

תקנון מועדון חברים סגור "מטווח פורטל"

תקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.

פרק א. המועדון

שם המועדון:"מטווח פורטל"™ (להלן: המועדון).

כתובת המועדון: קניון ג', יקנעם עילית, ישראל.

אתר אינטרנט: www.air-soft.co.il

פרק ב. מטרות המועדון

 • לעודד, לפתח ולקדם בישראל ענף ספורט אתגרי ותחביב פופולארי הנושא ברחבי העולם את השם איירסופט (Airsoft) (להלן: ציוד ופעילויות טקטיקבול).

 • לארגן תחרויות לנהל, ולפתח קורסים, אירועים, טורנירים, הדרכות, השתלמויות, מפגשים, תצוגות,הרצאות וסדנאות וכל פעילות אחרת, במסגרת המועדון בכל צורה ובכל מקום מוסדר המאפשר לעשות כן, לפי שיקול דעתה של הנהלת המועדון ולפי חוק.

 • לעודד התקשרויות עם חוגי ומועדוני איירסופט בעולם ובארץ.

 • להוציא רשימות, חוברות, תעודות, עלוני פרסום, דפי מידע, פרוספקטים, סרטוני הדרכה מכל צורה שהיא בכל הקשור בקידום מטרות המועדון וחבריו, בין באמצעות דפוס ובין באמצעות המדיה הדיגיטלית והאינטרנט.

 • לדאוג לעניינם של חברי המועדון בפני מוסדות, ארגונים ורשויות ממשלתיות ומוניציפאליות בישראל ולייצג את חברי המועדון בפני מוסדות הנ"ל, בכל עניין אותו הנהלת המועדון תחשוב לנחוץ, וכן לייצג את חברי המועדון בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת הנהלת המועדון יש צורך לייצגם לפניו, והכל בהתאם ובכפוף למטרות המועדון.

 • לפרסם בכל דרך את פעילות המועדון בקרב חובבי תחום הטקטיקבול בישראל.

 • לצרף חברים חדשים למועדון ולאפשר שימוש במתחמי המועדון.

 • לייעץ לחברים וליידעם בכל הנוגע לציוד טקטיקבול: תנאי החזקתו הבטוחה, על תנאי השינוע הנכונים שלו לאירועי המועדון, החידושים האחרונים בעולם בתחום הציוד הנ"ל לרבות מידע על חלקי חילוף ושדרוגים, להביא לידיעתם מגוון פעילויות אתגריות בתחום המתקיימות בארץ ובחו"ל, ולשם כך להחזיק אתר אינטרנט של המועדון אשר יתעדכן מעת לעת לפי המידע אשר יגיע.לייעץ בכל הנוגע לארגון וקיום של אירועים ותחרויות ולהמליץ לכל מאן דהו על תשתיות מתאימות לקיום אירועים אלה.

פרק ג. סמכויות המועדון

להשגת מטרות המועדון כמפורט בפרק ב' לעיל, המועדון יבצע את הפעולות כדלקמן:

 • להנהלת המועדון הזכות הבלעדית לרשום ולצרף לשורותיה חברים חדשים, להאריך את תקופת חברותם של חברים קיימים, להביע התנגדות לרישום חבר חדש (בהתאם לקריטריונים שמפורטים בפרק ה' להלן), לשלול חברות מחבר קיים ולהשעות חברות לתקופה עליה יוחלט.

 • להטיל דמי חבר שנתיים אשר גובהם יקבע ע"י הנהלת המועדון ולדאוג לגבותו מהחברים.

 • המועדון יהא זכאי לגבות דמי השתתפות בתחרויות, אירועים, מפגשים, תצוגות, הרצאות, הדרכות, השתלמויות, סדנאות, קורסים וכל פעילות אחרת אשר הנהלת המועדון תחליט עליהם, לכיסוי הוצאות המועדון לצורך קיום הפעילויות הללו.

 • לקבל תשלומים שונים בכל הקשור לפעילות המועדון ומכירת הציוד בו בהתאם למחירון שיתפרסם מעת לעת מאת חברי המועדון או מאחרים, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, כולל כל גוף או מוסד, בין פרטי או ציבורי עירוני או ממשלתי. להשקיע את הכספים שיתקבלו בשלמותם או בחלקם לפי שיקול דעתה של הנהלת המועדון לצורך קידום מטרות המועדון.

 • לבטח את המועדון, חבריו, אורחיו ונכסיו בשלמותם או בחלקם כנגד כל הפסד, סיכון, אבידות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע במועדון, בנכסיו או בחבריו ו/או בצדדים שלישיים, והכל לפי ראות עיניה של הנהלת המועדון.

 • להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהוא עם כל אדם, גוף או מוסד פרטי, ציבורי, עירוני או ממשלתי אשר לפי ראות עיניה ושיקול דעתה של הנהלת המועדון יש בהם כדי לקדם את מטרות המועדון.

 • להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד שמטרותיהם תואמות את מטרות המועדון.

 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל , הנהלת המועדון רשאית וזכאית לבצע את כל הפעולות שתיהנה דרושות מזמן לזמן להשגת מטרות המועדון ולקידומו.

פרק ה. חברים

חברי המועדון יהיו:

כל אדם אשר מלאו לו 13 שנים ומעלה, אשר יביע רצונו להתקבל כחבר במועדון ימלא ויחתום על טופס ההצטרפות ותנאיו (להלן טופס ההצטרפות) ואשר יעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 1. קטין שלא מלאו לו 18 שנה ימציא אישור הורים המהווים אפוטרופוס אחראי וצילום תעודת זהות של ההורה המאשר את ההצטרפות למועדון. יובהר כי החברות למצטרף שגילו מתחת לגיל 18 תאפשר לו אך ורק לשחק ולהשכיר את הציוד במתחמים בלבד ומכל מקום לא לרכוש את הציוד.

 2. שולמו דמי חבר לשנה.

 3. ייחתם תצהיר בריאות ויומצא אישור רפואי בתוקף שיתחדש מידי שנה יחד עם תשלום דמי החבר השנתיים.

 4. אושרה החברות ע"י הנהלת המועדון והונפק כרטיס חבר תוך ארבעה שבועות מיום הגעת הבקשה או התשלום למועדון.

 5. ימציא אישור ביטוחי לטובת צד ג' בתוך 7 ימים ממועד חתימתו על טופס הצטרפות למועדון.

 6. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לסרב לצרף מועמד לשורות המועדון וזאת מסיבותיה ושיקוליה שלה מבלי שקיימת לה חובה לעדכן וליידע את המועמד. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לדרוש מהמועמדים להמציא מסמכים ו/או אישורים שונים (כדוגמת: תעודת יושר וכויוצ"ב) כתנאי לשקילת מועמדותם.

פרק ו'. הפסקת / השעיית החברות

החברות במועדון תיפסק בעקבות אחד מהמקרים:

 • הנהלת המועדון רשאית לסרב לקבל חבר חדש תוך ארבעה שבועות מיום הגשת הבקשה או התשלום. באם שולמו דמי החבר השנתיים ידאג המועדון להשיבם במלואם.תוך 14 ימי עסקים. הנהלת המועדון אינה מחויבת לנמק את סירובה לדחיית חברותו במועדון.

 • במותו של החבר תפקע חברותו. יובהר כי החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה ו/או להשכרה ו/או לכל דיספוזיציה אחרת אלא באישור הנהלת המועדון.

 • בעזיבתו מהמועדון ע"י מתן הודעה בכתב להנהלת המועדון.

 • באם לא שולמו דמי החבר השנתיים ו/או לא שולמו בעת חידוש החברות עם דרישת המועדון.

 • באם לא המציא וחתם החבר על תצהיר בריאות ו/או לא חידש את תצהיר הבריאות עם חידוש החברות במועדון.

 • באם לא הציג אישור מחברת ביטוח בקשר עם ביטוח צד ג' בתוך 7 ימים לאחר הצטרפותו למועדון.

הנהלת המועדון רשאית להפסיק ו/או להשעות חברות במועדון באחד מהמקרים הבאים:

 • אם עשה החבר מעשה הנוגד את מטרות המועדון.

 • אם החבר מחבל בשלמות המועדון או פוגע במי מחבריו ו/או בכל צד ג' כלשהו.

 • אם החבר עשה מעשה או מחדל בקשר להשכרת ציוד לשינוי או שדרוג הציוד בכל צורה ואופן כלשהו בניגוד להוראות התקנון, ו/או מכירת ציוד ו/או בקשר לשינוי תעודות ומסמכי המועדון, ו/או פעל בניגוד לתקנון המועדון, ו/או ניסה לסחור בציוד המושכר או הנמכר ולהעבירו לצד ג' בניגוד להתחייבויותיו על פי תקנון זה.

 • אם החבר גרם נזק למוניטין המועדון או לשמו הטוב.

 • אם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת ובלתי ראויה באירועי ו/או במתחם המועדון ולא נשמע להוראות המפעילים והמדריכים.

 • אם החבר אינו נענה לדרישות הנהלת המועדון ו/או מפר את החלטותיה, ו/או תקנונה, בין אם ע"י מעשה ובין אם ע"י מחדל.

 • הודעה על הפסקת החברות תשלח בכתב אל החבר. חבר שהוחלט על הוצאתו מהמועדון לא יוחזרו לו דמי החבר השנתיים במלואם או בחלקם.

 • אם חבר המועדון מוכר או מתווך, באופן ישיר או בעקיפין, באופן קבוע או חד פעמי, ציוד טקטיקבול מושכר ו/או שנמכר לחבר ממועדון "מטווח פורטל"™ או ציוד ואביזרים נלווים דמויי ציוד טקטיקבול אשר נמצאים בשימוש המועדון ומשתמש בחברות שלו במועדון כדי לעשות כך, ייחשב הדבר כפעילות ברורה הנוגדת את מטרות המועדון (כאמור בפרק ב'). במקרה כזה הנהלת המועדון תשעה ו/או תפסיק במיידית את חברותו במועדון וזאת בלי הודעה מראש והחלטה זו תהא סופית.

הנהלת המועדון יכולה להחליט להעניק חברות כבוד במועדון לאדם שפעל למען מועדון וקידם את מטרותיו.

פרק ז': זכויות וחובות חבר מועדון

 • לכל חבר במועדון זכות השתתפות באירועים, מפגשים, תצוגות, הרצאות, סדנאות, הדרכות, השתלמויות וקורסים וכל פעילות אחרת הנערכת מטעם המועדון בין בתשלום ובין שלא בתשלום כפי שייקבע ע"י ההנהלה.

 • חברי המועדון זכאים לשכור או לרכוש ציוד איירסופט וציוד נלווה מהמועדון בלבד, להשתתף עם הציוד הנ"ל באירועי המועדון, להחזיק ולשנע ציוד זה בהתאם לתנאים ולהנחיות הבאות:

  1. סטרשף כתום זוהר חובה - הסטרשף של הכלי איירסופט חייב להיות בצבע כתום זוהר לכדי להבדילו מכלי נשק חם.

  2. על הכלי להיות מונח בתוך נרתיק / תיק סגור.

  3. הכלי צריך להיות מופרד מהמחסנית ומהסוללה.

  4. יש לשאת כרטיס חבר מועדון "מטווח פורטל"™ בתוקף + ת"ז בעת השינוע.

  5. יש להרחיק מהישג ידם של הילדים.

  6. יש להפעיל ציוד איירסופט בשטחי המועדון בלבד ובמתחמים המותרים בנוכחות מדריך מוסמך.

  7. בעת הפעלה ושימוש בציוד איירסופט חובה לחבוש מיגון תיקני.

  8. רכישת / החלפת חלפים לציוד איירסופט או שינוי בכלי או תוספת, חידוש, ניקוי תעשה אך ורק במעבדת המועדון על ידי המוסמך לכך.

רכישת ציוד איירסופט מותנית בקיום התנאים הבאים:

 • לחבר מלאו 18 שנים.

 • החבר בעל בריאות גופנית ונפשית תקינה והציג אישור רפואי בתוקף וחתם על תצהיר בריאות.

 • החבר הינו חבר פעיל או חבר כבוד במועדון ושילם את דמי החבר השנתיים.

 • החבר מתחייב לבטח את השימוש בציוד בביטוח צד ג'.

 • חל איסור שימוש בציוד איירסופט מחוץ לתחומי המועדון!

 • ידוע לחבר המועדון כי משטרת ישראל או כל גורם מוסמך אחר רשאי לאתר ולהחרים ציוד איירסופט באם בעליו יפעל בניגוד לתקנון זה.

 • חבר מועדון שרוכש את הציוד יהיה אחראי בלעדית לכל ההשלכות הפליליות ו/או אזרחיות כתוצאה מפעולה הנוגדת תקנון זה.

 • חבר המועדון יהא זכאי להנחות והקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת המועדון על ידי הנהלת המועדון.

 • חבר המועדון מתחייב להכיר, ולמלא אחר הוראות תקנון המועדון.

 

פרק ח. הארגון הפנימי

מוסדות המועדון הם:

 • א. בעלים והנהלת המועדון: "מטווח פורטל"™.

 • ב. נציגויות מקומיות/ זכיינות: זכיינים מטעם הנהלת המועדון אשר מונו על ידיה בסניפי מועדון מקומיים.

סמכויותיה של ההנהלה:

 • להחליט על גובה דמי החבר.

 • להחליט על קבלה, הארכת חברות , חברות כבוד ,השעיה והפסקת חברות של חברי מועדון.

 • להחליט בכל הנוגע בדבר אופן השכרת/מכירת ציוד איירסופט.

 • לשנות, לתקן, לבטל, להחליף הוראות תקנון המועדון, טופס הצטרפות, כתב השכרה, כתב אחריות וכתב הסרת אחריות ו/או כל מסמך אחר הנוגע לפעילות המועדון.

 • למנות אדם מתוך חברי המועדון או שאינו חבר במועדון לכל תפקיד שהוא. היה וימונה לתפקיד כלשהו אדם שאינו חבר במועדון לא יהא בעל זכויות המוענקות לחברי המועדון.

 • להחליט על פירוק המועדון.

סמכויותיה של הנציגות המקומית/ הזכיינים

 • לקבל בקשות לרישום חברים חדשים למועדון ולהעבירם לאישור ההנהלה.

 • לטפל בנושאים ארגוניים הקשורים לפעילויות ואירועי המועדון.

 • לטפל בכל הנושאים הנוגעים לציוד טקטיקבול/איירסופט מול חברי המועדון בסניפים המקומיים.

שינוי מטרות המועדון ופירוק מרצון

 • ההנהלה רשאית לשנות את מטרות המועדון ואופן תפקודו בהודעה של 30 ימים מראש לחברים. הודעה על שינויים אלה תפורסם מיד עם קבלתה באתר האינטרנט של המועדון. המועדון יידע בגין שינויים שיערכו בתקנון והחבר מתחיב לפעול על פיהם.

 • הנהלה רשאית לפרק מרצון מועדון חברים סגור "מטווח פורטל"™ בהודעה מראש של 30 יום לחברים. הודעה על פרוק המועדון תפורסם מיד עם קבלתה באתר האינטרנט של המועדון בציון מועד הפסקת הפעילות. החברות מועדון מופסקת אוטומטית עם פירוקו והחברים מאבדים במעמד הפירוק את כל זכויותיהם.

כל הזכוייות שמורות – "מטווח פורטל"™ Members club ©

כללים

 

חוקי בטיחות באירועי איירסופט.

החוקים הרשומים מטה תקפים לכל אירועי המועדון.

 1. הגדרות:

1.1 כדור איירסופט (בהמשך כדור) – כדור עשוי פלסטיק בעל קוטר 6 או 8 מ"מ ומסה 0.12 עד 0.43 גרם.

1.2 כלי איירסופט- (בהמשך כלי) כלי המאיץ כדורי איירסופט המופעל ע"י כוח חשמלי, גז או כוח ידיים.

1.3 אירוע איירסופט- (בהמשך אירוע או משחק) - כל פעילות או אירוע שבמהלכו ישנו שימוש בכלי איירסופט.

1.4 שחקן – כל אדם הלוקח חלק באירוע איירסופט.

1.5 שטח אירוע איירסופט - כל שטח בו מתבצעת פעילות איירסופט.

1.6 משקפי מגן (מסכת מגן) – ציוד מיגון המגן על עייני משתתף אירוע איירסופט מפגיעה של כדור איירסופט. משקפי מגן יעמדו בפגיעה מכל כלי איירסופט המורשה ע"י החוקים הנ"ל.

1.7 מהירות הכדור- מאפיין של כל כלי איירסופט המצביע על עוצמתו. מחושב לפי מהירותו של כדור במשקל 0.2 גרם ביציאה מהכלי. נמדד ב-מ"ש או ב-רגל לשנייה.

1.8 טווח התקלות אופייני (בהמשך טה"א) –טווח התקלות אפשרי ממוצע עבור שטח אירוע איירסופט נתון או/ו חלקוכפי שמוגדר ע"י מארגני האירוע.

1.9 הדמיית נשק קר - רפליקה תעשייתית של כלי נשק קר העשויה מפלסטיק גמיש (כגון פוליסטירול או פוליאטילן) או גומי.

1.10 ירי אוטומטי – אופן הפעלה של כלי איירסופט בו עבור לחיצה בודדת על הדק הכלי מתרחשת פליטה של יותר מכדור אחד.

1.11 ירי חצי אוטומטי – אופן הפעלה של כלי איירסופט בו עבור לחיצה בודדת על הדק הכלי מתרחשת פליטה של כדור אחד בלבד ונדרשת לחיצה נוספת על הדק הכלי כדי להפריש פליטה נוספת.

1.12 מקלע – כלי איירסופט שהוא רפליקה תעשייתית של כלי יריה מסוג מקלע וללא אפשרות הפעלת כלי במצב ירי חצי אוטומטי.

דרישות בטיחות לכלי איירסופט:

2.1 כלי איירסופט המורשה לשימוש הינו כלי מיוצר תעשייתית ומוגדר ע"י היצרן ככלי איירסופט.

2.2 השימוש מותר בכדורים מתוצרת תעשייתית בלבד המוגדרים ע"י היצרן ככדורי איירסופט.

2.3 אחראי בטיחות של האירוע רשאי לאשר או לא לאשר שימוש בכל כלי איירסופט לפי שיקולו.

2.4 חוקי בטיחות בעת שימוש בכלי איירסופט המופעלים ע"י גז דחוס:

2.4.1 אסור שימוש בכלים הללו בקרבת מקורות אש.

2.4.2 שימוש בכלים הללו מותר רק בשטחים פתוחים או במתחמים המאווררים היטב.

2.4.3 ציית להוראות הבטיחות הכתובות ע"ג בלוני גז המשמשים לטעינת הכלים.

2.5 סיווג כלי איירסופט:

2.5.1 כל דגמי כלי איירסופט מסווגים לקבוצות. הסיווג מתבצע לפי אורך הקנה של כלי, תכונות טכניות וטקטיות של הכלי ובמקרים מסוימים בפרמטרים נוספים.

2.5.2 קבוצה שאליה משתייך הכלי קובעת את מרחק ירי מינימאלי, מהירות כדור מקסימלית וגם אופני הפעלה המותרים לכלי.

2.5.3 מרחק הקנה של הכלי נמדד בין קצה הקדמי של בית מחסנית עד לסטרש"ף. התקנה של משתיק קל מדומה אינה משפיעה על המדידה.

2.5.4 כלי הפולט יותר מכדור אחד עבור לחיצה בודדת על ההדק נחשב לכלי בעל אופן הפעלה של ירי אוטומטי.

2.5.5 להלן רשימת קבוצות לכלי איירסופט:

2.5.5.1 כלי סיוע:
אורך קנה מינימלי – ללא הגבלה.
תנאים נוספים – אין.
מהירות כדור מקסימלית – עד 110 מ"ש.
מרחק ירי מינימאלי – 0 מ.
ירי אוטומטי – מותר במרחקים מעל 10 מ.

2.5.5.2 כלי עיקרי:
אורך קנה מינימלי – 20 ס"מ.
תנאים נוספים – כלי בעל קת בלבד (כולל קת מתקפלת).
מהירות כדור מקסימלית – עד 130 מ"ש.
מרחק ירי מינימאלי – 5 מ.
ירי אוטומטי – מותר במרחקים מעל 10 מ.

2.5.5.3 מקלע:
אורך קנה מינימלי – ללא הגבלה.
תנאים נוספים – רק כלים שהם רפליקות של כלי ירייה מדגם מקלע.
מהירות כדור מקסימלית – עד 140 מ"ש.
מרחק ירי מינימאלי – 15 מ.
ירי אוטומטי – מותר.
הבהרה – לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מסוג מקלע (Machine Gun). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.

2.5.5.4 רובה צלפים חצי אוטומטי:
אורך קנה מינימלי – 50 ס"מ (65 ס"מ כלים בעלי מבנה bull-pup).
תנאים נוספים :
א" – מניעת אפשרות להפעלת כלי באופן פעולה של ירי אוטומטי.המניעה חייבת להיות ממומשת או ע"י היצרן של הכלי, או ע"י התקנת חסם ירי אוטומטי בתוך גירבוקס. כל צורת ביטול ירי אוטומטי אינה חוקית עבור קבוצה זו.
ב" – כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 2 לפחות המותקנת על הכלי.
ג" – שחקן המפעיל כלי המסווג לקבוצה זו חייב לשאת כלי המסווג לקבוצה "כלי סיוע" ככלי נוסף.
ד" – מחסנית הכלי תהיה בעלת קיבולת של 120 כדור לכל היותר.
ה" – שחקן מיועד להפעיל כלי המסווג בקבוצה זו באירוע איירסופט חייב להתייצב לתדריך בטיחות מיוחד לפני תחילת האירוע. 
מהירות כדור מקסימלית – עד 160 מ"ש.
מרחק ירי מינימאלי – 20 מ.
ירי אוטומטי – אין.

2.5.5.5 כלי צלפים:
אורך קנה מינימלי – 50 ס"מ.
תנאים נוספים:
א" - רק כלים בעלי מנגנון טעינה בריחי (bolt action).
ב" - כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 3 לפחות המותקנת על הכלי.
ג" – דורגלים מותקנים על הכלי.
ד" - שחקן המפעיל כלי המסווג לקבוצה זו חייב לשאת כלי המסווג לקבוצה "כלי סיוע" ככלי נוסף.
ה" - שחקן מיועד להפעיל כלי המסווג בקבוצה זו באירוע איירסופט חייב להתייצב לתדריך בטיחות מיוחד לפני תחילת האירוע.
מהירות כדור מקסימלית – עד 180 מ"ש.
מרחק ירי מינימאלי – 30 מ.
ירי אוטומטי – אסור.

דרישות בטיחות לרימונים, מוקשים ומטענים:

3.1 שימוש ברימונים, מוקשים ומטענים המופעלים ע"י אלמנטים פירו טכניים אסור.

3.2 מותרים לשימוש רימונים ומטענים פנאומטיים תעשייתיים המוגדרים ע"י יצרן, כי רימונים ומטעני איירסופט ומותרים לשימוש באירועי איירסופט.

3.3 אסורים רימונים ומוקשים פנאומטיים המפזרים רסס באנרגיות גדולות מ-0.5 ג'אול ליחידה.

3.4 הרסס של רימונים ומוקשים פנאומטיים חייב להיות חלק, וללא שפות חדות.

3.5 רימונים, מוקשים ומטענים המוצאים קול חייבים לכבות את עצמם לאחר לא יותר מ-30 שניות מרגע הפעלתם.

הדמיות לנשק קר:

4.1 שימוש בהדמיות של נשק קר חייב להתבצע בזהירות, המונע כל נזק לאדם.

4.2 השלכה או זריקה של הדמיות של נשק קר אסורה.

4.3 אסור לתקוף בעזרת הדמיות של נשק קר את אזורי הראש, מפשעה, וכפות ידיים.

4.4 אסורה נשיאה של נשק רק בעת אירוע איירסופט.

דרישות לציוד מגן:

5.1 בזמן פעילות איירסופט חובה על כל משתתף להרכיב משקפי מגן.

5.2 מומלץ שימוש במשקפי מגן העונים על דרישות תקן הבטיחות ANSI z.87.1. משקפי מגןשאינם בעלי תקן זה חייבים לעבור בדיקת עמידות לפני תחילת האירוע. בדיקת עמידות תתבצע ע"י ירי של מספר כדורים אל תוך המשקפיים ממרחק של מטר אחד, כאשר משקפי מגן מוחזקים ביד או מונחים על הרצפה.

5.3 משקפי מגן או מסכה הבנויים מרשת הגנה אינם נחשבים למגן עיניים מספק.

5.4 המשקפיים חייבים להיצמד לפנים ע"מ למנוע חדירת כדור מהצד.

5.5 מומלץ להשתמש בכפפות מגן וגם בציוד מגן לפנים, כגון מסכות פיינטבול, מסכות בד וכ"ו.

5.6 מומלץ להשתמש במגני ברכיים ומרפקים.

5.7 מומלץ להשתמש בנעלים גבוהות.

5.8 מומלץ לכבוש כובע בעת האירוע.

בטיחות בעת הפעילות:

6.1 טעינת הכלים תעשה רק אחרי וידוי כי כל המשתתפים חובשים משקפי המגן.

6.2 המשתתף לא יוריד משקפי מגן בעת הפעילות בשום אופן.

6.3 בסוף הפעילות המשתתפים יוודאו כי כלי איירסופט שלהם פרוקים בצורה הבאה:
א. הוצאת מחסנית
ב. ווידוי כי בתוך הכלי לא נשארו כדורים

ג. ירי סרק מהכלי לכיוון בטוח.
ד. נצירת הכלי.

6.4 הסרת משקפיים בתום הפעילות תבוצע רק אחרי פריקת כל כלי איירסופט והוראה מפורשת מקצין הבטיחות של האירוע.

6.5 כלי איירסופט לא יכוון לעבר אנשים אלא אם כן בעת הפעילות עצמה.

6.6 במקרה ומישהו ממשתתפי הפעילות מבחין באדם ללא משקפי מגן, בן אם זה משתתף אחר או בן אם זה עובר אורח, יחדל מייד מפעילות ויעדכן את שאר משתתפי האירוע על ידי צעקות "חדל".

6.7 בשמיעת צעקות "חדל" המשתתף ינצור את כלי האיירסופט שלו ויצעק "חדל" על מנת לאשר את קבלת ההודעה ולהעבירה הלאה למשתתפים שטרם שמעו את ההוראה.

6.8 חל איסור מוחלט על ירי לכיוון בעלי חיים.

6.9 בעת הימצאות במבנה השחקן חייב ללבוש מסכת מיגון לפנים.

6.10 אזורים, בהם טווח התקלות ממוצע הינו קטן מ 10מ. יסומנו על מפות המשחק ויוגדרו בתדריך לפני המשחק.

6.11 חל איסור על נשיאה בידיים של כלים בעלי מהירות מקסימלית מעל 110 מ"ש באיזורים בעלי טווח התקלות ממוצע מתחת ל 10מ. עם זאת מותרת נשיאתם של כלים הללו מאחרי הגב, בתוך תיקים וכו'.

6.12 חל איסור על שימוש באש אוטומטים במקומות, בהם הטווח הממוצע להיתקלות קטן מ-10 מ'.

6.13 חל איסור על פתיחה באש מאחורי פינה של מבנה כאשר השחקן אינו מזהה את המטרה.

6.14 כל הכלים הנמצאים בשימוש בעת אירוע איירסופט חייבים לענות על דרישות בטיחות לכלי איירסופט, כפי שפורטו בסעיף 2.

הוראות והובלה:

7.1 הובלת כלי איירסופט תתבצע בקופסא או בתיק סגור.

7.2 בעת ההובלה הכלי יהיה פרוק ממחסנית, מבלון גז ומבטרייה לכלי המופעל גז או חשמל, בהתאמה.

7.3 אסור לשאת כלי איירסופט ללא אריזה במקומות ציבוריים.

כללי השתתפות של קטינים באירועי איירסופט:

8.1 לא ישתתפו בפעילות איירסופט אנשים שתרם מלאו להם 14 שנים.

8.2 אנשים בגילאים מ-14 עד 17 כולל ישתתפו רק בהצגה של אישור בכתב מההורים/אופוטרופוס ובליווי של שחקן בוגר.

8.3 שחקן קטין חייב להימצא בקרבת המלווה למשך כל זמן הפעילות.

8.4 האחריות פלילית ומנהלתית על מעשיו של קטין היינה על המלווה הבוגר.

8.5 כל מלווה יכול ללוות רק קטין אחד בלבד.

הוראות בטיחות כלליות:

9.1 מגרש איירסופט יתואם ויאושר מול בעלים של המגרש וכל דרישות של הבעלים ימולאו.

9.2 כל פעילות איירסופט יאושר ויתואם מול משטרת ישראל וגורמים רלוונטיים האחרים.

9.3 אחריות מנהלתית ופלילית על ביטחון השחקן במקרה של עברה על הכללים הללו וכללי אירוע איירסופט ספציפי הינה של השחקן עצמו.

9.4 משתתפי הפעילות חייבים לשאת עליהם לפחות 2 ליטר מים ולהקפיד להרבות בשתייה.

9.5 בכל פעילות איירסופט חייב להימצא חובש מוסמך מד"א/צה"ל עם ציוד.

9.6 בכל פעילות איירסופט חייב להימצא רכב פינוי.

9.7 כל משתתף חייב להיות מבוטח לפעילות מסוג זה.

9.8 משתתפי האירוע הסובלים ממחלות כרוניות או בעלי מצב בריאותי היכול להשפיע על שלמותם ותפקודם חייבים ליידע על כך את מארגני האירוע.

9.9 חלק ממגרש איירסופט הלא מיועד לפעילות עצמה חייב להיות מרוחק משאר המגרש, או מגודר בצורה המונעת פגיעה של הנמצאים בה מירי כדורי האיירסופט.

9.10 אסור שימוש ב אלכוהול או בחומרים מסיחי דעת אחרים בעת האירוע עצמו, או בשעות שלפני האירוע.

9.11 נשיאת נשק חם בעת האירוע ע"י השחקן המשתתף האירוע אסורה בהחלט.

9.12 אדם המבצע תפקידי אבטחה בעת האירוע לא ישתתף באירוע כשחקן.

9.13 כל אדם המפר חוקים אלה יורחק משטח האירוע עד הבירור הנסיבות.